OBCHODNÝ PODIEL A BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV


Obchodný podiel nie je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa stane napr. podiel na zisku, ak zanikne účasť manžela - spoločníka v spoločnosti za trvania manželov, tak je to  ...


viac informácií

Zobraziť všetky

PRÁVNE SLUŽBY: ZASTUPOVANIE PRED SÚDMI


Zastupovanie pred súdmi a inými (najčastejšie správnymi) orgánmi. Prevzatie a príprava prípadu, vypracovanie právnej analýzy, vypracovanie žalobného návrhu, procesného návrhu alebo vyjadrenia v konaní pred súdom, zastupovanie na súdnom pojednávaní, komunikácia so súdom a protistranou. Zastupujeme v civilných súdnych sporoch, nesporových súdnych konaniach, správnom súdnictve, v konaní pred Ústavným súdom SR, ako aj pred správnymi orgánmi. Sprostredkúvame uzatváranie mimosúdnych dohôd.