OBCHODNÝ PODIEL A BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV


Obchodný podiel nie je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa stane napr. podiel na zisku, ak zanikne účasť manžela - spoločníka v spoločnosti za trvania manželov, tak je to  ...


viac informácií

Zobraziť všetky

ČINNOSŤ ADVOKÁTA

 

Poslanie a výkon advokácie

Poslanie a výkon advokácie Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov „Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „klient“) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými predpismi.“

Odmena za právnu službu

Cena právnych služieb zodpovedá dohode s klientom, ako aj vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení neskorších predpisov. Zohľadňuje sa celková a časová náročnosť, počet a charakter požadovaných úkonov právnej služby. Cena za poskytovanie právnej služby je určená najčastejšie podľa druhu právnej služby alebo podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci.

Právne služby poskytujeme aj v rámci osobných konzultácií s klientom, kde je cena určená hodinovo podľa dohody s klientom.