OBCHODNÝ PODIEL A BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV


Obchodný podiel nie je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa stane napr. podiel na zisku, ak zanikne účasť manžela - spoločníka v spoločnosti za trvania manželov, tak je to  ...


viac informácií

Zobraziť všetky

VYHOTOVOVANIE ZMLÚV A INÝCH PRÁVNYCH DOKUMENTOV, PORADENSTVO PRI UZATVÁRANÍ ZMLÚV, ZMLUVNÉ PORADENSTVO


Dobrá zmluva býva predpokladom dlhodobej a fungujúcej spolupráce k spokojnosti zúčastnených strán. Právna pomoc zahŕňa zapracovanie konkrétnych požiadaviek klienta do zmluvy, posúdenie návrhu zmluvy najmä z hľadiska záujmov klienta, vysvetlenie pojmov a inštitútov v zmluve a analýzu rizík, ktoré pre klienta zo zmluvy vyplývajú, zapracovanie zabezpečovacích inštitútov do zmluvy. Najčastejšími zmluvnými typmi, s ktorými sa klienti obrátia na advokáta, sú zmluva o prevode nehnuteľnosti, zmluva o dielo, nájomná zmluva, ale aj iné právne dokumenty, ako sú rôzne protokoly, potvrdenia, vyhlásenia a iné. Pod zmluvné poradenstvo spadá aj problematika ukončenia zmluvy.